Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

28 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Klauzula informacyjna przy zdalnym nauczaniu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych ucznia, Pana/Pani jest Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego 5, numer telefonu: 41 25 11 834, adres e-mail: zssu.skarzysko@gmail.com
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego (Pan/Pani).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów/Pana/Pani jest:
  art. 35 Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica (Pana/Pani).
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko
  w dozwolonym zakresie.
 7. Dane osobowe ucznia, Pana/Pani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 9. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez ucznia/Pana/Panią danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
 12. Ucznia/Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator

Dyrektor Szkoły

Halina Sieczka

9 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna przy zdalnym nauczaniu

Aktualne statuty obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych

Aktualne statuty obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

11 marca 2020
Czytaj więcej o: Aktualne statuty obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych