Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych Skarżysko - Kamienna

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna przy zdalnym nauczaniu

2020-04-09

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych ucznia, Pana/Pani jest Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego 5, numer telefonu: 41 25 11 834, adres e-mail: zssu.skarzysko@gmail.com
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim oraz rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego (Pan/Pani).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów/Pana/Pani jest:
  art. 35 Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica (Pana/Pani).
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko
  w dozwolonym zakresie.
 7. Dane osobowe ucznia, Pana/Pani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 9. Posiada Pan/Pani/uczeń prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez ucznia/Pana/Panią danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
 12. Ucznia/Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator

Dyrektor Szkoły

Halina Sieczka

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

2018-09-01

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego 5, tel: 41 2511834 , mail: zssu.skarzysko@gmail.com
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego możliwy jest pod adresem email izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl lub numer telefonu 41 395 30 53
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Klauzula informacyjna dla pracowników

2018-09-01

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego 5, tel: 41 2511834 , mail: zssu.skarzysko@gmail.com
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego możliwy jest pod adresem email izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl lub numer telefonu 41 395 30 53
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.
 4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP UKS
 5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 50 lat.
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych
Data utworzenia:2018-10-19
Data publikacji:2018-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Halina Sieczka
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:515